WSPARCIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszystkim uczestnikom postępowania egzekucyjnego. Wierzycielom zapewnia skuteczne dochodzenie roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym, również w toku egzekucji sądowej tzw. czynności niezastępowalnych. Dłużnikom oferuje możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza przysługujących im środków ochrony w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria udziela wsparcia prawnego w toku egzekucji z nieruchomości, współpracując z biegłymi rzeczoznawcami.


Kancelaria w szczególności:

  • prowadzi sprawy związane z nadawaniem klauzul wykonalności, w tym na następcę prawnego, małżonka,
  • sporządza wnioski egzekucyjne oraz o wyjawienie majątku,
  • udziela porad z zakresu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządza skargi na czynności komornika,
  • sporządza zażalenia na postanowienia Sądu w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zapewnia kompleksową obsługę w postępowaniu egzekucyjnym,
  • podejmuje czynności zmierzające do obniżenia opłat egzekucyjnych,
  • prowadzi sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych i o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
 •