OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prawidłowe prowadzenie spraw wspólnoty wymaga wprowadzenia skutecznych mechanizmów związanych z egzekwowaniem należności pieniężnych od właścicieli, podejmowania uchwał zgodnych z obowiązującymi przepisami i interesem współwłaścicieli. Te kluczowe z punktu widzenia wspólnoty działania będą skuteczne przy wsparciu doświadczonego prawnika, szczególnie gdy zajdzie potrzeba prowadzenia sprawy w postępowaniu sądowym.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, w szczególności:

  • reprezentuje przed Sądem w sprawach o zapłatę zaliczek, zaskarżanie uchwał wspólnoty, wadliwe wykonanie remontu.

  • prowadzi działania dyscyplinujące właścicieli do uiszczania należności pieniężnych,

  • przygotowuje i opiniuje umowy, uchwały i inne dokumenty,

  • bierze udział w zebraniach organów wspólnoty, konsultacjach.